Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie k spracovávaniu osobných údajov

Magnet plus, s.r.o.

Andreja Hlinku 2956, 02201 Čadca

IČO: 36409065

 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame zodpovedne, transparentne a máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie, pokiaľ sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

 

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Dbáme na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ho bez vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

 

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať Magnet plus, s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracúvame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme informovať. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, ako Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracúvame k Vašej osobe. Naším právom potom je zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné.

 

Aktualizácie údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť ( zmena priezviska,...), budeme vďační, ak nás informujete, že u Vás nastala daná zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné preto, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť.

S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

 

Námietky

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracúvame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. Informujeme Vás, že Vašim právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

 

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

 

Právo na vymazanie

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad-mailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracúvame výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky možné. Avšak tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

 

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi dotazmi na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na email obchod@sportin.sk  alebo na sídlo našej spoločnosti:

 

Magnet plus, s.r.o.

2956 Andreja Hlinku

02201 Čadca