REKLAMAČNÝ PORIADOK E-SHOPU SPORTIN.SK

 

MAGNET plus, s.r.o.

Sídlo: A. Hlinku 2956, 02201 Čadca

IČO:  36409065

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1  Spoločnosť MAGNET plus, s.r.o., sídlo: A Hlinku 2956, 02201 Čadca, IČO:  36409065 (Predávajúci) prevádzkuje internetový obchod sportin.sk  (e-shop), v ktorom ponúka zákazníkom tovar ku kúpe na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku – cez e-shop.

1.2  Predaj tovaru prostredníctvom e-shopu je upravený vo Všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho (VOP).

1.3  Reklamačný poriadok nadväzuje, dopĺňa VOP.

1.4  Reklamačný poriadok popisuje spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim s ohľadom na prípadné vady a chyby tovaru, ich uplatnenie a následné nároky, ktoré z nich plynú.

1.5  Kupujúci má povinnosť zoznámiť sa s reklamačným poriadkom a VOP pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho, kupujúci súhlasí s  uvedeným reklamačným poriadkom.

1.6  Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru doklad –faktúra.  Ak nie je vystavený samostatne záručný list, ako záručný list slúži príslušný nákupný doklad.

1.7  Vylúčenie podnikateľov

Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti podľa VOP. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho - podnikateľa týkajúca sa chýb / vád tovaru je uvedená v obchodnom zákonníku SR.

1.8 Okrem práva na uplatnenie reklamácie predávajúci poskytuje kupujúcim možnosť výmeny nepoužitého tovaru do 14 dní od prevzatia z akéhokoľvek dôvodu 

2. Dĺžka záruky

2.1  Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.

2.2  Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť, (predĺžená záručná doba je uvedená na záručnom liste). Ak v záručnom liste nie je uvedená iná záručná doba, platí doba  24 mesiacov.

2.3  Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty - 24 mesiacov a prípadnej predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z.z. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku.( Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.)

2.4  Tovar so zľavou

Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. Danú dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, vďaka ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

2.5  Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

 

3. Záručné podmienky

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Výnimky zo záruky

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodov vyššej moci, živelnej udalosti a ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté: nesprávnou obsluhou, neodborným / neprimeraným zaobchádzaním a použitím / inštaláciou, ktoré sa nezhodujú s užívateľskou príručkou.

Záruka sa  nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

·       mechanicky,

·       používaním produktu v neodpovedajúcich podmienkach,

·       produkt bol poškodený nadmerným zaťažovaním a v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentoch,

·       vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

3.1  Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či dar príjme. Dar ale nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho možné vady. Ak ale o možných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, môže zákazník dar vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo dostal, teda aj prijatý dar.

3.2  Kupujúci je povinný ihneď pri dodaní prekontrolovať stav zásielky a tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná (s výnimkou, že objednávka je vybavovaná viacerými dodávkami) alebo poškodená. Ak poškodenú zásielku kupujúci od dopravcu prevezme, je potrebné poškodenie popísať v predavacom protokole dopravcu.

3.3  Neúplnú / poškodenú zásielku je potrebné ihneď oznámiť e-mailom na adresu: obchod@sportin.sk, spísať s dopravcom zápis o škode a tento ihneď zaslať  e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Ďalšie reklamácie neúplnosti alebo vonkajšie poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Miesta reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie v SR je:

·       pobočky INTERSPORTU:

o    Čadca – Ulica Slobody 3094/4C, 022 01 Čadca

o    Považská Bystrica – Ulica Slovenských Partizánov 4500, 017 07 Považská Bystrica

o    Dunajská Streda – Galantská cesta 1888/19, 929 01 Dunajská Streda

3.4  Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu poslať dopravnou službou na adresu Intersport Čadca, Ulica Slobody 3094/4C, 022 01 Čadca. Balík označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahuje: tovar k reklamácii s kompletným príslušenstvom, odporúčame priložiť kópiu reklamačného listu, podrobný opis vady a kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, telefónne číslo, email.). Bez vyššie uvedeného nie je umožnená identifikácia pôvodu, vady, chýb tovaru.

3.5 Kupujúci preukáže platnosť záruky pomocou nákupného dokladu, ak bol v predchádzajúcej dobe tovar reklamovaný, je potrebné doložiť aj doklad o predchádzajúcej reklamácii. Na reklamačnom liste musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok také číslo má).

3.6 Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru k reklamácii v prípade, ak  reklamovaný tovar alebo jeho časti sú znečistené / nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru k reklamačnému procesu.

 

4. Spôsob vybavenia reklamácie

4.1  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného zdržania odstrániť.

4.2  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady žiadať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len  časti tovaru, výmenu tejto časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo vážnosť vady.

4.3  Predávajúci môže namiesto odstránenia vady, vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí vážne ťažkosti.

4.4  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

4.5  Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opakujúce sa vyskytnutie  vady po jej odstránení tovar riadne užívať.

4.6  Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

4.7  Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám  meniť.

4.8  Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci / určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach ako je uvedené vyššie.

4.9  Určenie spôsobu

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa kedy bola reklamácia uplatnená. V  prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa kedy bola reklamácia uplatnená.

4.10 Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví okamžite, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Za vybavenie reklamácie sa považuje:

·       odovzdanie / odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu alebo odoslanie informácie, že je tovar pripravený na prebranie spotrebiteľom,

·       zaslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru alebo vrátenej kúpnej cene kupujúcemu alebo odoslanie informácie spotrebiteľovi, že daná suma je pripravená na vyzdvihnutie.

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4.11 Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci má povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

4.12 Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu možno zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.13 Náklady na odborné posúdenie

Ak spotrebiteľ pošle tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci (počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia).

Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe - znalcovi /  autorizovanej / akreditovanej osobe, náklady  na odborné posúdenie a  všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.

4.14 Predávajúci má povinnosť pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a kupujúceho uvedený popis vady a čo spotrebiteľ požaduje: opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy, zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady a tiež aj dátum uplatnenia reklamácie.

4.15 Ak je reklamácia uplatnená pomocou diaľkovej komunikácie – telefonicky, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo najskôr, najneskôr ale spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o reklamácii sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom - e-mailom.

4.16 Predávajúci má povinnosť o vybavení reklamácie vydať písomný doklad - najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie / sms správa / e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

4.17 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie,  ale pri neoprávnenej reklamácii sa záručná doba nepredlžuje. Ak je reklamácia vybavená výmenou, ďalšia prípadná reklamácia je považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

 

5. Súčinnosť kupujúceho

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu / autorizovanému servisu, bezodkladne akúkoľvek  súčinnosť  k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru). Kupujúci je  povinný dať tovar pri uplatnení reklamácie čistý, v riadnom obale, v súlade s hygienickými predpismi vrátane všetkých jeho častí a dodatočného príslušenstva, umožňujúcich  overenie a odstránenie vady. Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného  mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

 

6.  Alternatívne riešenie sporu

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

Reklamačný poriadok je platný od 1.1.2021, predávajúci   právo meniť reklamačný poriadok bez upozornenia, umiestnením jeho nového znenia na internetových stránkach e-shopu. Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmto reklamačným poriadkom.